Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırma İzni Nasıl Alınır?

Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırma İzni Nasıl Alınır?

Güvenlik Hizmetleri İçin İzin Belgesi Nasıl Alınır?

5188 sayılı kanun ile birlikte özel güvenlik izin belgesi almak isteyen kişi ve kurumların aklında birçok soru belirmiştir. Yazımızda özel güvenlik izin belgesi nedir? ve özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni nasıl alınır? sorularının cevabını bulacaksınız.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırma  İzin Belgesi Nedir?

Güvenlik hizmeti, değişen dünya ile birlikte kişiler ve kurumlar için zorunlu bir gerekesinim haline gelmiştir.  Bu gereksinime bağlı olarak doğan ihtiyaç ile birlikte devlet, özel güvenlik hizmeti konusunda kanunlar çıkarma gereği duymuş ve denetim altına almıştır. Bu sebeple özel güvenlik hizmeti almak için de resmi kurumlara başvurmak gerekmektedir. Özel güvenlik izin belgesi, bu duruma bağlı olarak özel güvenlik hizmeti almak isteyen kişiler ya da kurumlar tarafından alınması gereken valilik onaylı resmi belgedir.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırma İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Özel güvenlik Görevlisi Çalıştırma izin belgesi almak isteyen kişi ya da kurumların, belirtilen evraklar ile birlikte valiliğe başvurması gerekmektedir. Başvurunun ardından, ilgili komisyon gerekli denetlemeleri yapar ve valilik onayı ile birlikte Faaliyet  İzin Belgesi alınabilir.

Komisyon denetiminde, izin isteyen kurumun konumu, stratejik önemi, kolluk kuvvetlerine uzaklığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Gerekli incelemelerin ardından valilik onayı ile birlikte özel güvenlik faaliyet  izin belgesi çıkarma işlemi sonuçlanır.

Özel güvenlik faaliyet izin belgesi belirli bir tarihle sınırlı değildir. Süresiz geçerlilik durumu vardır. Ancak kurumun talebi ya da valilikten gelecek bir karar doğrultusunda iptal edilebilir.

Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafından belirlenir.

Özel Güvenlik İzni

Madde 8- Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

(Değişik fıkra: RG-26/9/2009-27358) Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir. Özel güvenlik izni verilen kurum veya kuruluşun talebi olması halinde; özel güvenlik görevlilerinin izin veya istirahat gibi durumlarda yerine geçici personel görevlendirilebilmesi, hizmette aksama veya zafiyete düşülmesinin önüne geçilebilmesini temin etmek ve geçici özel güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirmek amacıyla, Komisyonca il genelinde verilen özel güvenlik görevlisi kadrosunun %10’unu aşmayacak şekilde personel istihdam etme izni verilebilir.

(Değişik fıkra: RG-26/9/2009-27358) Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir. Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç on iş günü içinde neticelendirilir.

Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Ek-1’deki Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir.

(Değişik fıkra:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde, geçici veya acil özel güvenlik izinlerinde ise müracaat sırasında valiliğe verilir.

(Ek fıkra:RG-11/9/2011-28051) İlk defa işe başlama veya ayrılma, özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yer değişimleri, kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişiklikleri ile ayrı izin belgesine sahip birimleri arasındaki değişikliklerde göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri on beş gün içinde Valiliğe bildirilir.

Özel Güvenlik Personeli  Çalıştırmak  İçin Başvuru Yaparken Verilmesi Gereken Evraklar

1.Dilekçe ( hizmet satın alarak özel  güvenlik personeli çalıştırılacağına dair )

2.İmza sirküleri

3.Yönetim kurulu kararı ( güvenlik personel sayısı , silahlı veya  silahsız olacağı belirtilecek )

4.Dikey form ( güvenlik şirketi tarafından temin edilecektir. )

5.Ticari sicil gazetesi

6.Kroki ( iç-dış )

Başvurular emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüğüne    (proje bölgesi polise bağlı ise )  veya jandarma karakoluna  ( proje bölgesi jandarmaya bağlı ise )  yapılacaktır.